SAVE CAPITAL –  ליווי פיננסי – כלכלי לעסקים

SAVE מעניקה ללקוחות מסחריים ליווי פיננסי המבוסס על ניסיון רב-שנים, ידע נרחב והכרה מעמיקה של התחום. קשר הדוק והיכרות קרובה עם מקבלי ההחלטות בדרגות הבכירות בבנקים, בחברות ביטוח, בקרנות ובגופי מימון אחרים מאפשרים ל-SAVE ליצור ערך מוסף גבוה עבור לקוחותיה.
הליווי הפיננסי נעשה בתהליך מתמשך, לאורך זמן.

 

בשלב ראשון נערך אבחון של המצב הנוכחי של החברה.

 

האבחון כולל, בין השאר, פעולות כגון:

• ניתוח של מצבת החובות, תזרימי המזומנים וההלוואות
• ניתוח דוחות כספיים
• ניתוח מחזורי הפעילות וההתפלגות שלהם
• (אותו דבר כמו הבולט הבא)
• ניתוח הוצאות החברה (ישירות, עקיפות וקבועות)
• ניתוח הוצאות שכר על סוגיהן
• ניתוח היתרות התפעוליות ורמת התלות בהן
• ניתוח התמחיר ותיקופו אל מול הדוחות הכספיים

 

בשלב השני מתוכננת תוכנית עסקית, לרבות בניית תקציב חודשי לפעילות שוטפת

 

התוכנית העסקית תיערך על בסיס דוחות רווח והפסד ותזרים המזומנים של החברה ותכלול יעדי הכנסות, הוצאות ורמת רווחיות.
התוכנית כוללת, בין השאר, פעולות כגון:

• ניהול ובקרה של תזרים המזומנים של החברה
• ניהול מבנה האשראי בהתאם לפעילות החברה
• יעדי מכירות, הוצאות, רווח גולמי ורווח תפעולי של החברה
• מתן כלים לתמחור עסקאות ובדיקת רווחיות של החברה

בשלב השלישי מתבצע הליווי השוטף לצורך מעקב ובקרה

 

הביצוע כולל, בין השאר, פעולות כגון:

• פעילות שוטפת בשיתוף פעולה בין נציג/ים קבוע/ים של הנהלת החברה ובין כלכלן מלווה מטעם SAVE
• קיום פגישות סדירות לצורך מעקב, בחינה והשוואה של נתונים קיימים לנתוני עבר
• הסקת מסקנות, קבלת החלטות והצעות לשיפור התוצאות העסקיות, לרבות עדכון התקציב בהתאם לתוצאות ולצרכים המשתנים של החברה ולשינויים במשק