תהליך לקיחת משכנתא

תהליך לקיחת משכנתא הוא תהליך בירוקרטי ארוך, מסובך ומיגע הכולל מגעים עם הבנקים, לשכות מנהל מקרקעין, רשמי המשכנתאות …. Save לוקחת אתכם יד ביד לאורך התהליך ועושה עבורכם את הבירוקרטיה כדי שאתם תוכלו להתעסק בדברים החשובים..
סדר קבלת ההלוואה

יש להתחיל בהגשת הבקשה וקבלת אישור עקרוני המבוסס על ההצהרות והפרטים שלכם וקיומו בפועל מותנה בבדיקת הנתונים ע”י הבנק בהמשך. האישור יונפק בתוך מספר ימים וגובה הריבית שאושרה בו תישאר בתוקף ל- 12 יום ממתן האישור.
לאחר קבלת האישור העקרוני יש להגיש מסמכים לאימות הפרטים אודות הכנסתכם, רכושכם, מצבכם הפיננסי, הנכס המיועד למשכון וכו’ בהתאם לבקשת הבנק.

אם נמצאתם מתאימים ועומדים בתנאים יתקבל אישור למשכנתא וניתן יהיה לחתום על מסמכי המשכנתא.במקביל לחתימה על המסמכים יש להשלים את מסמכי הביטחונות כגון ביטוחי משכנתא, רישום שעבודים ומסמכים נוספים לבקשת הבנק ובהתאם לעסקה, כפי שיפורטו בהמשך.

לאחר כל אלו תתקבל המשכנתא, דהיינו שחרור הכסף והעברתו לחשבון הבנק של המוטב שסוכם.

​מסמכים בסיסיים נדרשים

תדפיסים של כל חשבונות העו”ש הקיימים של הלווים שלושה חדשים אחרונים
דוח יתרות של כל חשבונות הבנק הפרטיים (כולל עו”ש, פקדונות וכו’)
לווה שהוא שכיר: שלושה תלושי שכר אחרונים
לווה שהוא עצמאי: אישור רו”ח והעתק שומת מס הכנסה של השנה האחרונה
לווה שהוא בעל שליטה בתאגיד: שלושה תלושי שכר אחרונים וטופס 106 משנת המס הקודמת
אישור על הכנסות ממקורות אחרים
נסח טאבו/אישור זכויות מהמנהל + הסכם חכירה בפועל
חוזה מכר ו/או הסכם שיפוץ ו/או היתר בנייה – לפי הצורך לו נדרשת המשכנתא
צילום ת.ז של הלווים + ספח מלא ומחובר
תעודת זכאות (במידה ואתם זכאים)

​בטחונות וערבויות


הבנק רשאי לדרוש כל אחת מבטוחות אלו כדי להבטיח את פירעון הלוואת המשכנתא, ורק לאחר מהן תיק המשכנתא יעבור ביקורת:

התחייבות לרישום משכנתא לטובת הבנק: התחייבות לשעבד את הנכס לבנק ובמידה ולא תרכשו את הנכס בסופו של דבר- להחזיר את ההלוואה.
דו”ח שעבודים מרשם משכונות: מעיד על כך שהנכס אותו אתם מעוניינים לקנות ולרשום כבטוחה למשכנתא אינו משועבד.
בטחונות על פי חוק המכר: על פי חוק המכר, בעת רכישת דירה חדשה ולאחר ששולם כ – 15% ממחיר הדירה, על הקבלן לתת בטוחה עבור כל סכומי הכסף ששולמו בעבורה. הדרכים לעשות זאת הן או ע”י רישום הערת אזהרה לטובת הקונה או ע”י מתן ערבות חוק מכר או ע”י פוליסת ביטוח.
ערבים למשכנתא: לעיתים הבנק ידרוש חתימת ערבים על המשכנתא. הערבים הם אלו שיצטרכו להחזיר את ההלוואה במידה ואתם לא תוכלו לעמוד בתנאי ההלוואה. הערבים יצטרכו להציג תלושי שכר ומסמכים נוספים לפי דרישת הבנק.

​רישום הערות אזהרה​


לטובת הקונה: מטרתה היא הגנה על הקונים מפני ניסיון של המוכר למכור את הנכס לאחר פעם נוספת וכך יגן על הכסף ששילם. יש לרשום את ההערה מיד לאחר החתימה על חוזה הרכישה וכנגד הצגתו.

לטובת הבנק: הערה זו נרשמת לטובת הבנק בעת שהרוכש רושם הערת אזהרה לטובתו. מסמך זה מגן על הבנק בכך שהוא מציין שישנה משכנתא לטובתו. על המוכרים להיות חתומים ע הבקשה לרישום הערת אזהרה שמשמעותה היא שהם מסכימים שתירשם הערת אזהרה על הנכס לטובת הבנק.

לאחר רישום הערות האזהרה יש להוציא נסח טאבו עדכני ומאושר שבו מופיע רישום שתי הערות אזהרה.

No Comments

Post A Comment